Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 In deze Algemene Voorwaarden van Ovation Digital Agency (hierna: “algemene voorwaarden”) wordt verstaan onder “Ovation Digital Agency”: de vennootschap onder firma Ovation Digital Agency, kantoorhoudende te (5913 CK) Venlo aan Karel van Egmondstraat 29A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78052122, dan wel een aan haar gelieerde vennootschap.

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door Ovation Digital Agency (hierna: “Ovation”) gedaan of aangegaan met derden (hierna: “de Klant”) alsmede op de uitvoering daarvan. Ovation en Klant worden hierna gezamenlijk eveneens aangeduid als ” Partijen”.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Klant gehanteerde algemene voorwaarden.

1.4 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Ovation Digital Agency schriftelijk zijn aanvaard.

1.5 Indien en voor zover Ovation producten of diensten van derden aan de Klant ter beschikking stelt of daartoe toegang verleent, gelden voor wat betreft die producten of diensten de (licentie- of verkoop) voorwaarden van desbetreffende derden in de verhouding tussen Ovation en de Klant met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de (licentie- of verkoop) voorwaarden van die derden door Ovation aan de Klant is medegedeeld en een redelijke mogelijkheid is geboden om van die voorwaarden kennis te nemen. In afwijking van voorgaande zin komt aan de Klant geen beroep toe op een nalaten van Ovation om te voldoen aan voornoemde verplichting, indien de Klant een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.

1.6 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen de Klant en Ovation om welke reden dan ook niet van toepassing blijken te zijn of buiten toepassing worden verklaard, gelden onverkort deze algemene voorwaarden.

1.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.5, geldt in geval van tegenstrijdigheid van tussen De Partijen gemaakte afspraken, hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden, tenzij de Partijen schriftelijk uitdrukkelijk en onder verwijzing naar deze voorwaarden daarvan zijn afgeweken. In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit hoofdstukken van deze voorwaarden, geldt hetgeen is bepaald in een eerder hoofdstuk, tenzij uitdrukkelijk daarvan is afgeweken.

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Ovation zijn vrijblijvend, tenzij door Ovation schriftelijk anders is aangegeven. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Klant zijn onherroepelijk.

2.2 Ovation is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.

2.3 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Ovation verstrekte gegevens waarop Ovation zijn aanbieding heeft gebaseerd, met uitzondering van evidente typefouten.

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

Artikel 3 Prijs en betaling
3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (“BTW”) en andere product- of diens specifieke door de overheid opgelegde heffingen. Alle door Ovation kenbaar gemaakte prijzen zijn in euro’s en Klant dient in euro’s te betalen.

3.2 Aan een door Ovation afgegeven voorcalculatie of begroting kan Klant geen rechten of verwachtingen ontlenen, tenzij de Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door Klant kenbaar gemaakt budget geldt slechts als een tussen de Partijen overeengekomen (vaste) prijs indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

3.3 Bestaat de Klant volgens de overeenkomst uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, dan is elk van die (rechts)personen tegenover Ovation hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

3.4 Met betrekking tot de door Ovation verrichte prestaties en de daarvoor door de Klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Ovation volledig bewijs op, onverminderd het recht van de Klant tot het leveren van tegenbewijs.

3.5 Bij een periodieke betalingsverplichting van Klant, mag Ovation, schriftelijk en conform de in de overeenkomst opgenomen index of andere maatstaf, geldende prijzen en tarieven aanpassen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Voorziet de overeenkomst niet uitdrukkelijk in de mogelijkheid tot aanpassing van de prijzen of tarieven, dan mag de Ovation schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aanpassen. Indien de Klant in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is de Klant gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.

3.6 Partijen leggen in de overeenkomst de datum of data vast waarop Ovation de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan de Klant in rekening brengt. Verschuldigde bedragen worden door de Klant betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. De Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. Ovation is steeds bevoegd om alles wat zij aan de Klant schuldig is te verrekenen met wat de Klant en/of aan de Klant gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Ovation schuldig zijn.

3.7 Betaalt de Klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig, dan is de Klant, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Blijft Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig de vordering te voldoen, dan kan Ovation de vordering uit handen geven en is Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag ook gehouden tot vergoeding van alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Ovation onverlet.

Artikel 4 Duur van de overeenkomst
4.1 Indien en voor zover de overeenkomst tussen Partijen een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt.

4.2 De duur van een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd met een maximum van 1 jaar, tenzij de Klant of Ovation de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de desbetreffende periode.

Artikel 5 Vertrouwelijkheid
5.1 De Klant en Ovation dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift, op basis van een wettelijk gegeven bevel van een overheidsinstantie of voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der Partijen als zodanig zijn aangeduid.

5.2 De Klant erkent dat de door of via Ovation ter beschikking gestelde programmatuur steeds een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Ovation, zijn toeleveranciers of de producent van de programmatuur bevat.

Artikel 6 Privacy en gegevensverwerking
6.1 Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst naar het oordeel van Ovation relevant is, zal de Klant Ovation desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop de Klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

6.2 De Klant vrijwaart Ovation voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn of worden verwerkt waarvoor de Klant op grond van de wet verantwoordelijk is, tenzij de Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Ovation toerekenbaar zijn.

6.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens, die met gebruikmaking van een dienst van Ovation door de Klant worden verwerkt, ligt bij de Klant. De Klant staat er tegenover Ovation voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De Klant vrijwaart Ovation tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

6.4 Indien Ovation op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van de Klant, zijn medewerkers of gebruikers, kunnen alle daaraan verbonden kosten aan de Klant in rekening worden gebracht.

6.5 Indien Ovation als verwerker, als bedoeld in de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, prestaties verricht voor de Klant, dan is tevens hoofdstuk 2 ‘Standaardclausules voor verwerkingen’ van toepassing.

Artikel 7 Beveiliging
7.1 Indien Ovation op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Ovation staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aan Ovation bekende aard, omvang en de context van de te beveiligen informatie, de doeleinden en het normale gebruik van zijn producten en diensten en de waarschijnlijkheid en ernst van voorzienbare risico’s niet onredelijk is.

7.2 De door of vanwege Ovation aan de Klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen zijn vertrouwelijk en zullen door de Klant als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van de Klant kenbaar worden gemaakt. Ovation is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. De Klant is verantwoordelijk voor het beheer van autorisaties en het verstrekken en tijdig intrekken van toegangs- en identificatiecodes.

7.3 Indien de beveiliging of het testen daarvan betrekking heeft op programmatuur, apparatuur of infrastructuur die niet door Ovation zelf aan de Klant is geleverd, dan staat de Klant ervoor in dat alle benodigde licenties of goedkeuringen zijn verkregen om bedoelde dienstverlening te mogen uitvoeren. Ovation is niet aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met de uitvoering van deze dienstverlening. De Klant vrijwaart Ovation tegen elke rechtsvordering uit welke hoofde dan ook, in verband met de uitvoering van deze dienstverlening.

7.4 Ovation is gerechtigd de beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd aan te passen indien dit noodzakelijk is als gevolg van veranderende omstandigheden.

7.5 De Klant zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en adequaat beveiligd houden.

7.6 Ovation kan aanwijzingen geven aan de Klant met betrekking tot de beveiliging welke tot doel hebben om incidenten of de gevolgen van incidenten die de beveiliging kunnen aantasten te voorkomen of te minimaliseren. Indien de Klant dergelijke aanwijzingen van Ovation of een relevant overheidsorgaan niet of niet tijdig opvolgt, dan is Ovation niet aansprakelijk en vrijwaart de Klant Ovation voor de schade die daardoor mocht ontstaan.

7.7 Het is Ovation steeds toegestaan technische en organisatorische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur of andere werken waartoe aan Klant (direct of indirect) toegang wordt verschaft, ook in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Klant zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

Artikel 8 Voorbehoud van eigendom en rechten en opschorting
8.1 Alle aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van Ovation totdat alle bedragen die de Klant aan Ovation op grond van de tussen Partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Ovation zijn voldaan. Een Klant die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Ovation mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

8.2 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendoms- voorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming, indien dat recht ter zake voor Ovation gunstigere bepalingen bevat.

8.3 Rechten worden in voorkomend geval aan de Klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de Klant alle uit de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.

8.4 Ovation kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat de Klant alle aan Ovation verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 9 Risico-overgang
9.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden vervaardigd voor, geleverd aan of gebruikt door de Klant, gaat over op de Klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of een hulppersoon van de Klant zijn gebracht.

Artikel 10 Intellectuele eigendom
10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan de Klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, databanken, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Ovation, diens licentiegevers of diens toeleverancier. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen Partijen gesloten overeenkomst en dwingendrechtelijk in de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan de Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

10.2 Indien Ovation bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien Partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor dan wel aan de ontwikkeling ten grondslag liggen, van enig werk zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Ovation aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de Klant zijn of worden gedaan.

10.3 De Klant zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

10.4 Ovation vrijwaart de Klant tegen elke aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat door Ovation zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat de Klant Ovation onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Ovation. De Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Ovation verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door de Klant ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan Ovation ter beschikking gestelde werken of materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die de Klant zonder schriftelijke toestemming van Ovation in de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere werken of materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Ovation zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Ovation een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Ovation, indien mogelijk, zorg dragen dat de Klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Ovation wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.

10.5 De Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Ovation van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen, ontwerpen, en/of andere werken met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie, waaronder het beschikken over de juiste licenties. De Klant vrijwaart Ovation tegen elke aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

10.6 Ovation is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met de Klant is overeengekomen.

10.7 Ovation is gerechtigd beeldmerk, logo of naam van de Klant te gebruiken in zijn externe communicatie.

Artikel 11 Uitvoering diensten
11.1 Ovation zal zich naar beste kunnen inspannen diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Ovation worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Ovation uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.

11.2 Ovation is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere beveiligingsmiddelen wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Ovation.

11.3 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, is Ovation steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.

11.4 Ovation is niet gehouden bij de uitvoering van zijn diensten aanwijzingen van de Klant op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, worden de desbetreffende werkzaamheden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Ovation.

Artikel 12 Informatie- en overige medewerkings- verplichtingen
12.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. De Klant zal steeds tijdig alle redelijke medewerking verlenen.

12.2 De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Ovation verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties. Indien de door de Klant verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen of specificaties voor de Ovation kenbare onjuistheden bevatten, zal de Ovation hierover navraag doen bij de Klant.

12.3 In verband met de continuïteit zal de Klant een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van Ovation als zodanig fungeren. Contactpersonen van de Klant zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de door de Klant gewenste doelstellingen.

12.4 De Klant draagt het risico van de selectie van de door Ovation te leveren zaken, goederen en/of diensten. De Klant neemt steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen aan de prestatie juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor Ovation niet bindend, behoudens indien door Ovation uitdrukkelijk anders is vermeld.

12.5 Indien de Klant bij de uitvoering van de overeenkomst personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring. Ingeval medewerkers van Ovation op locatie van de Klant werkzaamheden verrichten, draagt de Klant tijdig en kosteloos zorg voor de noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en netwerkfaciliteiten. Ovation is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de Klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Ovation.

12.6 De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke eisen. De Klant vrijwaart Ovation voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Ovation, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de Klant of van onveilige situaties in zijn organisatie. Klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis-, informatie- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door Ovation ingezette medewerkers kenbaar maken.

12.7 De Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de door Ovation geleverde producten en/of verrichte diensten en de wijze waarop de resultaten van de producten en diensten worden ingezet. De Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het gebruik door gebruikers.

12.8 De Klant zal zelf zorgdragen voor de benodigde apparatuur, infrastructuur en ondersteunende programmatuur en de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en up-to-date houden en de door Klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

Artikel 13 Termijnen
13.1 Ovation spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen Partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Ovation genoemde of tussen Partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Ovation niet en hebben steeds een indicatief karakter.

13.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Ovation en de Klant in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

13.3 In alle gevallen – derhalve ook indien Partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt Ovation wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat de Klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de Klant Ovation een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Ovation in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

13.4 Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is Ovation gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

13.5 Ovation is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als Partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties, etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, of indien de Klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor de Klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 14 Ontbinding en opzegging van de overeenkomst
14.1 Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van de Klant en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door de Klant of een door de Klant in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

14.2 Indien de Klant op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Klant bewijst dat Ovation ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Ovation vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

14.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der Partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen Partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Ovation zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

14.4 De Klant is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wel een overeenkomst die door volbrenging eindigt, tussentijds op te zeggen. Indien de Klant een gegeven opdracht desondanks geheel of gedeeltelijk tussentijds opzegt, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Ovation en de winstderving door Ovation, te vermeerderen met BTW, aan Ovation te vergoeden.

14.5 Elk der Partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Ovation kan de overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Klant direct of indirect wijzigt. Ovation is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval de Klant onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van de Klant tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke alsmede het recht van de Klant tot toegang en/of gebruik van de diensten van Ovation, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Ovation vereist is.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van Ovation
15.1 De totale aansprakelijkheid van Ovation wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de Klant overeengekomen garantie- of vrijwaringsverplichting, is beperkt tot vergoeding van schade zoals in dit artikel uitgewerkt.

15.2 Directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Ovation voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan EUR 5.000 (vijfduizend euro) bedragen.

15.3 Indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, schade verband houdende met het gebruik van door de Klant aan Ovation voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door de Klant aan Ovation voorgeschreven toeleverancier is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Ovation verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

15.4 De in artikel 16.2 tot en met 16.4 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Ovation laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Ovation welke in deze algemene voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.

15.5 De in artikel 16.2 tot en met 16.5 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Ovation.

15.6 Tenzij nakoming door de Ovation blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Ovation wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien de Klant Ovation onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Ovation ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Ovation in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

15.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Ovation meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Ovation vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de Klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

15.8 De Klant vrijwaart Ovation voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Ovation geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover de Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

15.9 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Ovation en diens toeleverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 16 Overmacht
16.1 Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Ovation wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Ovation, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de Klant aan Ovation zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de Klant aan Ovation is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) (cyber)crime, (cyber)vandalisme, oorlog of terrorisme, (viii) algemene vervoersproblemen en (ix) beperkingen door een virusuitbraak c.q. pandemie.

16.2 Indien een overmachtsituatie langer dan zestig dagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 17 Wijziging en meerwerk
17.1 Indien Ovation op verzoek of met voorafgaande instemming van de Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Ovation. Ovation is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

17.2 De Klant realiseert zich dat wijzigingen en meerwerk (kunnen) leiden tot het verschuiven van (leverings)termijnen en (oplever)data. Door Ovation aangegeven nieuwe (leverings)termijnen en (oplever)data vervangen de eerdere.

17.3 Voor zover voor de overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen, zal Ovation de Klant desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 18 Overdracht van rechten en verplichtingen
18.1 De Klant zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van een overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.

18.2 Ovation is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

Artikel 19 Slotbepalingen
19.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Ovation en de Klant zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

19.2 De plaats van uitvoering wordt geacht te zijn de plaats waar Ovation is gevestigd.

19.3 Op alle overeenkomsten die door Ovation worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

19.4 Alle geschillen tussen Ovation en de Klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, Nederland, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is Ovation bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Klant te wenden.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door je browser op je computer wordt opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Deze informatie kan bij je volgende bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website je herkennen.

Waarom gebruiken wij cookies?
Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en je onze website veilig kan bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen cookies van onszelf worden gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op jouw interesses.

Welke cookies gebruiken wij?
Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kan je en kunnen sommige voorkeuren (zoals je taalinstellingen) niet worden bewaard.

Google Analytics
Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Dat betekent dat Google de gegevens die door deze cookies worden verzameld, niet voor eigen doeleinden zal gebruiken.

Tracking cookies
Wij vragen je toestemming om tracking cookies te plaatsen. Op basis van de pagina’s die jij hebt bezocht, kunnen wij je advertenties laten zien waarvan we denken dat deze interessant voor jou zijn.

Social media
Op onze website staan knoppen van Facebook, LinkedIn en Instagram. Met deze knoppen kunnen bijvoorbeeld pagina’s worden gedeeld op social media. Social media plaatsen via de code van deze knoppen cookies. Wij hebben daar geen invloed op. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Instagram om te zien wat er gebeurt met jouw gegevens die via de cookies zijn verzameld.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?
Je kunt jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Stuur dan een e-mail naar: info@ovation-agency.nl.

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?
Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kan je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kan instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Privacybeleid

Ovation Digital Agency, gevestigd aan Karel van Egmondstraat 29a 5913CK Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website:  www.ovation-agency.nl
Adres:  Karel van Egmondstraat 29a 5913CK Venlo
Telefoon:  0618584835

Jean Lamberts en Mathijs Vermeulen zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Ovation Digital Agency. Zij zijn te bereiken via info@ovation-agency.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ovation Digital Agency verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ovation-agency.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ovation Digital Agency verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Ovation Digital Agency analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ovation Digital Agency neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Lamberts) tussen zit. Ovation Digital Agency gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: factuursturen, Google, WordPress.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ovation Digital Agency bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ovation Digital Agency verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ovation Digital Agency en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ovation-agency.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ovation Digital Agency wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ovation Digital Agency neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ovation-agency.nl

Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om uw ervaring op onze website te verbeteren, uw gedrag te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons ​​privacybeleid voor meer informatie.